Financieringsvormen

11

Augustus, 2017

Financieringsvormen.
Eigen vermogen.
Vreemd vermogen.
Subidies en regelingen.

SBI is gevestigd in Goirle en is gespecialiseerd in het aanvragen van financiering voor bestaande MKB bedrijven en voornamelijk actief in de regio Tilburg, Goirle, Gilze en Rijen, Waalwijk, Berkel-Enschot, Oisterwijk en Hilvarenbeek.

Financieringsvormen

Het financieringslandschap voor het MKB is met de komst van alternatieve vormen zoals crowdfunding de afgelopen jaren sterk veranderd. Waar in het verleden alleen de bank een rol speelde zijn er tegenwoordig tal van alternatieven, juist omdat de banken zich hebben teruggetrokken binnen het MKB.

Solide helpt jou als ondernemer bij het vinden van een financiering welke past bij de levensfase van jouw onderneming.

De opties

Feitelijk bestaan er drie soorten financiering; met eigen vermogen, vreemd vermogen of met subsidie en financieringsregelingen van de overheid.

1. Eigen Vermogen

Je krijgt kapitaal in ruil voor een deel van je onderne­ming. Dat betekent dat de investeerder mee deelt in het resultaat van de onderneming en vaak ook zeggenschap krijgt. Dit kan in een meerderheids- of minderheidsbe­lang.

Dat de investeerder zeggenschap heeft in de onderne­ming kan ervaren worden als nadeel maar ook als voor­deel. Vaak heeft een investeerder of investeringsfonds een groot netwerk en veel kennis. Eigen vermogen is meestal langlopend. Het legt in een opstartfase een minder grote druk op de betalingscapaciteit omdat pas dividend wordt uitgekeerd op het moment dat er winst wordt gemaakt. Eigen vermogen is vaak een duurdere vorm van finan­ciering doordat het risico voor de investeerder als hoog wordt gezien. Dit wordt doorberekend in de rente.

Door de aanwezigheid van eigen vermogen ontstaat vaak een betere kredietwaardigheid. Hierdoor kan makkelij­ker en tegen een gunstiger tarief geld geleend worden (vreemd vermogen). Daarom zien we in een gestapelde financiering vaak een combinatie van beiden.

Eigen vermogen aantrekken

Het eigen vermogen van de onderneming staat aan de passivazijde van de balans en vormt als het ware de schuld van het bedrijf aan de eigenaren. Eigen vermogen kan gefinancierd worden met spaargeld of bijvoorbeeld door aandelen in de onderneming uit te geven. In dit geval wordt een aandeelhouder ook mede-eigenaar en krijgt dus vaak zeggenschap. Eigen vermogen kan voortkomen uit bijvoorbeeld participatiemaatschappijen, fondsen en vanuit particuliere investeerders.

Voorbeelden van eigen vermogen:
– Particuliere Investeerders
– Participatiemaatschappij (private equity)
– Fondsen (ontwikkelmaatschappijen)

Participatiemaatschappij

Participatiemaatschappijen (private equity of venture capital) zijn grote kapitaalverstrekkers, die bijna altijd investeren in aandelen van bedrijven. Het zijn samenwer­kingsverbanden van verschillende investeerders. Door die samenwerking is een participatiemaatschappij in staat hogere risico’s of grotere participaties aan te gaan dan kapitaalverstrekkers zelfstandig hadden gekund. Een participatiemaatschappij zou geschikt kunnen zijn als het gaat om bedragen vanaf € 250.000. Participatiemaatschappijen hebben als doel om binnen een bepaalde periode hun aandelen weer te verkopen aan derden of de andere eigenaren van het bedrijf. Hier­over worden vooraf meestal afspraken gemaakt. Venture capital zie je vaak terug bij zeer hoge risico investeringen in bijvoorbeeld de productontwikkelingscyclus van een onderneming.

“Geld lenen kost geld maar een lening is vaak goedkoper dan eigen vermogen”

2. Vreemd vermogen

Geleend geld waarover je rente betaald. Op voorhand wordt afgesproken of het om een vaste of variabele rente gaat. Hiernaast wordt al dan niet afgelost. Normaal gesproken wordt een lening peridiek afgelost en is sprake van een einddatum. Vreemd vermogen is vaak voordeliger, zeker als de financiering een lange looptijd kent en er voldoende harde zekerheden worden afgegeven. Voor het aantrekken van vreemd vermogen blijft de eigen zeggenschap volledig overeind.

Voorbeeld vreemd vermogen:
– Lening/Krediet (bancair)
– Lease
– Factoring
– Qredits en kredietunies
– Achtergestelde lening
– Crowdfunding

Crowdfunding

Crowdfunding brengt ondernemers en investeerders direct met elkaar in contact. Dit verloopt via online platformen.

Met crowdfunding kunt je vreemd vermogen aan­trekken in de vorm van een lening. Hierbij is vaak sprake van een vaste looptijd en rente. De verstrekkers zijn een grote groep mensen die allemaal een klein deel van het bedrag bijdragen. Een voordeel van crowdfunding is het succes van de crowdfundingcampagne ook iets kan zeggen over de behoefte van het betreffende product of de dienst.

Er zijn ook platformen die ‘rewarded based’ bemiddeling verzorgen. Hierbij gaat het om een vooruitbe­taling voor een nog te ontwikkelen product of dienst. Ook bestaan er platformen die bemiddelen in aandelenkapitaal (eigen vermogen). Crowdfunding lijkt makkelijk en laagdrempelig. Echter, het succes van een crowdfundingcampagne hangt af van de juiste manier van presenteren van de onderneming. Slechts één op de tien aanvragen vindt een plek op een crowdfun­ding platform.

3. Subsidie/overheidsregelingen

Een aanvulling op de besproken financieringsvormen kan een subsidie of garantie van de overheid zijn. Zo’n regeling is dan onderdeel van de financieringsmix en kan helpen bij het verder aantrekken van vreemd vermogen en eigen vermogen. Dit zijn de belangrijkste regelingen van de overheid:

  • Borgstelling MKB Kredieten (BMKB)
  • Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
  • Groeifaciliteit
  • BBZ lening

Met de BMKB en de GO staat de overheid (gedeeltelijk) garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar te weinig zekerheid kunnen bieden aan de bank. De Groeifaciliteit geeft ondernemers een steuntje in de rug bij het aantrekken van risicodragend kapitaal. Financiers van risicodragend kapitaal kunnen op basis van de Groeifacili­teit aanspraak maken op een staatsgarantie van 50%. Een aanvraag kost in de praktijk flink wat tijd, maar een goedge­keurde aanvraag maakt het de moeite wel degelijk waard.

Een Bbz-lening is een lening die door de gemeente kan worden verstrekt in het kader van de Bbz-regeling 2004. Bbz is de afkorting van Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004.

  • Het is een uitstroominstrument van de Nederlandse overheid voor mensen die vanuit een uitkeringsituatie een eigen bedrijf willen starten.
  • Het is een financieringsinstrument voor gevestigde bedrijven die tijdelijk in financiële problemen verkeren, zodat ondernemers met een levensvatbaar bedrijf niet in een uitkeringsituatie hoeven te belanden.
  • Het is een sociaal vangnet voor ondernemers die hun bedrijf moeten beëindigen. Ze kunnen een beroep doen op een tijdelijke uitkering voor levensonderhoud op bijstandsniveau in het kader van bedrijfsbeëindiging. Ondernemers die 55 jaar of ouder zijn kunnen als hun bedrijf niet levensvatbaar is maar als ze wel voldoen aan een aantal voorwaarden (zoals een inkomenseis minimaal € 7.696 (norm 1-1-2017) zelf verdienen) een aanvulling krijgen tot bijstandsniveau tot hun AOW-leeftijd.

Wilt je op de hoogte blijven van onze artikelen?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

ONTWERP MIS

FINANCIERINGEN

CASHFLOW ANALYSE

Stapelen Financiering

10

Augustus, 2017

Stapelen Financiering.
Crowdfunding.

SBI is gevestigd in Goirle en is gespecialiseerd in het aanvragen van financiering voor bestaande MKB bedrijven en voornamelijk actief in de regio Tilburg, Goirle, Gilze en Rijen, Waalwijk, Berkel-Enschot, Oisterwijk en Hilvarenbeek.

Stapelen van financiering, hoe werkt het?

Het financieringslandschap voor het MKB is met de komst van alternatieve vormen zoals crowdfunding de afgelopen jaren sterk veranderd. Waar in het verleden alleen de bank een rol speelde zijn er tegenwoordig tal van alternatieven, juist omdat de banken zich hebben teruggetrokken binnen het MKB.

Solide helpt jou als ondernemer bij het vinden van de juiste financiering. Dit doen we door met diverse partners uit ons netwerk zaken te doen. Denk hierbij, naast de traditionele banken, aan crowdfunding, subsidies, staatsgarantie, kredietunies, private equity, venture capital, leasing, factoring etc.

De opties

Bij de zoektocht naar geld voor een investering, groei of om tegenvallers op te vangen zijn twee vormen van vermogen te onderscheiden:

  • Eigen vermogen

Dit is bijvoorbeeld spaargeld, winst die nog niet is uitgekeerd en kapitaal dat is opgehaald door de verkoop van aandelen.

  • Vreemd vermogen

Dit is geld dat uit financiering komt. Met meer eigen vermogen is het ook makkelijker om meer vreemd vermogen aan te kunnen trekken. Er zijn ontzettend veel verschillende financieringsvormen en financiers waar uit te kiezen valt. Welke het best past, hangt af van de situatie waarin jouw onderneming verkeerd. En om welk financieringsvraagstuk het gaat. Combineer je financieringsvormen, dan spreken we over stapelfinanciering.

“Met een WBSO verklaring komt je bij de bank in aanmerking voor een innovatieborgstellings- krediet”

Stapelen van financieringen

Een gestapelde financiering biedt niet altijd meerwaarde. Voor veel ondernemers is een bancaire financiering al een prima oplossing. Dit is bijvoorbeeld een lening of een krediet. Maar als de financieringsvraag niet door één partij ingevuld kan worden, dan wordt stapelen interessant. Zo kunnen bijvoorbeeld bedrijven die weinig eigen vermogen hebben en groeifinanciering zoeken, vaak toch geholpen worden.

Hier geldt net als in de meeste situatie dat er wel sprake moet zijn van een gezond perspectief. Andere redenen om voor stapelen te kiezen kunnen zijn dat er verschillende financieringsbehoefte zijn. De mix van financieringsvormen kan zo goed afgestemd worden op het doel. Ook kan de spreiding van het financieringsrisico onder meerdere financiers voor partijen een voorwaarde zijn om over te gaan tot financieren.

Een passende financieringsvorm kiezen

Als u als ondernemer op zoek gaat naar kapitaal stelt u zichzelf dan de volgende vragen: Wat wil ik financieren? En wat vind ik daarbij belangrijk? De invulling van uw finan­cieringsbehoefte wordt door eigen vermogen of vreemd vermogen gedaan. In een gestapelde financiering kan er gekozen worden voor een combinatie van beide vormen. In het artikel financieringsvormen gaan we dieper in op de eigen­schappen van vreemd vermogen en eigen vermogen.

Wilt je op de hoogte blijven van onze artikelen?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

ONTWERP MIS

FINANCIERINGEN

CASHFLOW ANALYSE

WBSO

10

Augustus, 2017

Financiering
Subsidie
WBSO

SBI is gevestigd in Goirle en is gespecialiseerd in het aanvragen van WBSO subsidies voor startende en bestaande MKB bedrijven en voornamelijk actief in de regio Tilburg, Goirle, Gilze en Rijen, Waalwijk, Berkel-Enschot, Oisterwijk en Hilvarenbeek.

Wat is WBSO?

WBSO staat voor Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk. Een ander woord voor de WBSO regeling is Speur- en Ontwikkelings-werk (S&O). De WBSO regeling is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de Staat een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), ook wel Research & Development genoemd, compenseert. In de praktijk betekent dit dat u minder loonheffing afdraagt. Zelfstandigen krijgen een vaste aftrek voor S&O. Daarnaast is er nog een extra tegemoetkoming voor starters.

Wie komt in aanmerking?

Iedere ondernemer in Nederland die S&O gaat doen, kan een WBSO/RDA-aanvraag indienen. Het maakt niet uit hoe groot uw onderneming is of in welke bedrijfssector u werkt. Uitzondering hierop zijn niet-ondernemers. Niet-ondernemers kunnen WBSO aanvragen wanneer zij in opdracht en voor rekening van een Nederlandse onderneming S&O verrichten, zoals een onderzoeksinstelling die contractresearch verricht. Zij kunnen echter geen RDA-aanvraag indienen omdat zij niet vennootschapsbelastingplichtig zijn.

“Met een WBSO verklaring komt u bij de bank in aanmerking voor een innovatieborgstellings- krediet”

Voordelen WBSO

Wat betreft het financiële voordeel van de WBSO zijn er verschillen tussen inhoudingsplichtige ondernemingen, niet-ondernemers en zelfstandigen. Startende ondernemingen of ondernemers hebben recht op extra financieel voordeel, de zogeheten startersfaciliteit. Wat betreft het financiële voordeel van de RDA zijn er verschillen tussen ondernemingen die vennootschapbelasting betalen en natuurlijke personen die inkomstenbelasting betalen.

Fiscaal voordeel voor inhoudsplichtigen

Voor inhoudingsplichtige ondernemingen biedt de WBSO een vermindering op de totaal af te dragen loonheffing. Deze vermindering van de afdracht loonheffing wordt S&O-afdrachtvermindering genoemd en bedraagt in 2013 38% van de eerste € 200.000 van het totale S&O-loon en 14% van het resterende S&O-loon. Per S&O inhoudingsplichtige of fiscale eenheid bedraagt de S&O-afdrachtvermindering maximaal € 14.000.000 per kalenderjaar. Jaarlijks kunnen de percentages worden gewijzigd, dit heeft echter geen gevolg voor al afgegeven S&O-verklaringen. Bovengenoemde is onder voorbehoud van parlementaire wijzigingen!

Fiscaal voordeel voor zelfstandigen

Voor zelfstandigen biedt de WBSO de aftrek S&O wanneer zij in een kalenderjaar tenminste 500 uren besteden aan S&O. De aftrek voor zelfstandigen in 2017 zal worden geïndexeerd. Het bedrag van de aftrek wordt jaarlijks vastgesteld. De urendrempel van 500 uren geldt ongeacht het aantal aanvragen dat u voor een kalenderjaar indient. Het subsidiebedrag in 2013 voor zelfstandige is EUR 12.310,-.

Extra financieel voordeel voor starters

De WBSO biedt extra ondersteuning aan starters. Hierbij wordt weer onderscheid gemaakt tussen inhoudingsplichtige ondernemingen en zelfstandigen. S&O-inhoudingsplichtigen die als starter worden aangemerkt, komen in aanmerking voor een afdrachtvermindering van 50% in plaats van 42% over de eerste € 200.000 van het totale S&O-loon in 2013. Zelfstandigen die als starter worden aangemerkt komen voor een extra aftrek S&O in aanmerking. Het subsidiebedrag in 2017 voor starters is EUR 12.310 plus EUR 6.157 extra.

Wilt je op de hoogte blijven van ons blog?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

ONTWERP MIS

FINANCIERINGEN

CASHFLOW ANALYSE