Basis bouwstenen

Strategie. Plan. Dashboard. Sturen.

Solide is gespecialiseerd in het opzetten van de planning & control cyclus, door vanuit de missie, visie en de strategie doelen te bepalen, deze te vertalen in een plan/budget, de prestaties te monitoren in een dashboard en vervolgens tijdig bij te sturen.

Specialisatie

Planning en Control Cyclus

Als duidelijk is waar de organisatie voor staat (missie), welke lange termijn ambitie de organisatie heeft (visie) en hoe zij zich in de markt wil positioneren (strategie) is het toekomstbeeld geschetst. En hoewel een missie, visie en strategie richtinggevend zijn voor de organisatie zijn deze nog te vaag om daadwerkelijk op te sturen.

Om het geschetste toekomstbeeld te realiseren zijn concrete doelen nodig. Alleen dan komt de organisatie in beweging. Daar waar doelen worden gebruikt om lange termijn visie te concretiseren in mijlpalen zo worden doelstellingen gehanteerd om jaardoelen te operationaliseren. Dit door doelen van de organisatie te concretiseren in afdelingsplannen. De financiële effecten worden vastgelegd in een begroting.

De planning & controlcyclus geeft inzicht in de mate waarin de doelstellingen gerealiseerd worden zodat (bij)sturing mogelijk wordt. Begrippen als de Deming Cirkel, prestatiemanagement, kritische succesfactoren en prestatie-indicatoren staan hierbij centraal.

Missie en Visie

De missie, visie en strategie geven een doel aan een organisatie en zijn inspirerend, richtinggevend en kader stellend voor het handelen van het management en de medewerkers. Het bindt medewerkers en klanten aan de organisatie. De missie, visie en strategie vormen daarmee het kompas van de organisatie. Zonder missie, visie en strategie doet een organisaties maar wat. Er zit geen duidelijke lijn in de activiteiten van de organisatie. En kun je niet vaststellen of je als organisatie goed presteert. Immers als je geen doelen opstelt kun je ook niet bepalen of je het goed hebt gedaan. De noodzaak van een goede missie, visie en strategie is groot.De missie, visie en strategie definiëren:
– Identiteit (wat je doet)
– Bestaansrecht (voor wie je het doet)
– Onderscheidend vermogen (waar je goed in bent)
– Lange termijn ambities (wat je wil bereiken)

"

Strategie

Grofweg zijn er twee strategieën die een (commerciële) organisatie kan kiezen om zichzelf te positioneren. Die van kostenleiderschap en die van differentiatie. De keuze voor een van de twee heeft grote consequenties voor de organisatie. Een organisatie die zich positioneert op basis van kostleiderschap is fundamenteel anders dan een organisatie die zich onderscheidt op basis van differentiatie. Sommige theoretici geven aan dat een organisatie moet kiezen tussen 1 van deze twee strategieën. Doet de organisatie dat niet dat blijft de organisatie ‘Stuck in the Middle’. En zal het de middelmaat nooit ontstijgen met alle gevolgen van dien.

"

Doelen

Als duidelijk is waarvoor de organisatie staat (missie), welke lange termijn ambitie de organisatie heeft (visie) en de organisatie heeft bepaald hoe zij zich in de markt wil positioneren (strategie) is het toekomstbeeld geschetst. En hoewel een missie, visie en strategie richtinggevend zijn voor de organisatie, zijn deze nog te vaag om daadwerkelijk op te sturen. Om het geschetste toekomstbeeld te realiseren zijn concrete doelen nodig. Alleen dan komt de organisatie in beweging.  

"

Plannen / Prognoses

Strategisch plannen is een vorm van plannen dat ervoor zorgt dat alle organisatieonderdelen (van hoog naar laag) bijdragen aan de strategie en doelstellingen van een organisatie. Dit door op een gestructureerde wijze de missie, visie en doelstellingen van de organisatie te concretiseren in afdelingsplannen. De financiële effecten van strategische beslissingen worden vastgelegd in een begroting. Maar hoe doe je dat? Begrotingen c.q. budgetten zijn de financiële vertaling van de acties die in jaarplannen (afdelingsplannen) zijn opgenomen.

"

Rapportage

De planning & controlcyclus vormt het hart van uw beheersorganisatie. De planning & controlcyclus geeft u inzicht waar uw organisatie staat in relatie tot uw doelstellingen. Met andere woorden wat is nu bestuurlijk relevante sturings- en beheersinformatie? De planning & control cyclus bevat onder andere de volgende documenten:
1. Strategisch plan en de meerjarenbegroting
2. Jaarplan en de begroting
3. Management- c.q. voortgangsrapportages
4. Jaarverslag en de jaarrekening

"

Monitoren en sturen

Om planning & control als instrument effectief in te zetten is het noodzakelijk om de plannen en de voortgang te bespreken. Alleen dan kan (bij)gestuurd worden. Een planning & control cyclus is alleen effectief als de jaarplannen, voortgangsrapportages en de verantwoordingsdocumenten onderwerp zijn van gesprek. Immers alleen dan ontstaat goed zicht op de achterliggende oorzaken van de gerapporteerde voortgang. En kan er indien nodig bijgestuurd worden.

SBI heplt bij het opzetten van de planning en control cyclues en fungeert als sparringspartner bij voortgangsgesprekken.

SBI =

Pragmatisch

Het doel van onze dienstverlening is om periodiek de resultaten en prestaties van jouw onderneming te monitoren en hierop bij te sturen. Aan de hand van een quickscan wordt de huidige situatie in beeld gebracht. Zo kunnen we snel zien hoe de onderneming ervoor staat en wat er nog moet gebeuren om in control te komen. Is er bijvoorbeeld al een missie en strategie, dan kunnen we meteen aan de slag met de doelen en doelstellingen. Zijn deze er al? Dan kunnen we aan de slag met de rapportages. Het basis abonnement gaat uit van 1 dag advies in de maand. Mocht blijken dat dit te veel is dan kunnen we het aantal uren verminderen of deze aan de maatwerk bouwstenen besteden.

De werkwijze van SBI is concreet, helder in stappen opgebouwd en  bruikbaar in de eigen praktijk. Ik heb op kwartaalbasis veel beter inzicht in mijn kasstromen en heb goed inzichtelijk hoe de onderneming ervoor staat ten opzichte van de prognose zodat ik tijdig kan bijsturen.

D. Brands, 3D Printlab

SBI heeft ons bij de opstart geholpen bij het verkrijgen van een passende financiering in de vorm van een innovatieborstellingskrediet plus risicodragend kapitaal. Het voordeel van deze constructie is dat niet alle activa zijn ondergezet wat de groei op lange termijn ten goede kan komen.

www.diverto.com

Ik was op zoek naar een sparringspartner om periodiek te brainstormen over mijn groeiplannen. SBI heeft hierbij geholpen door in een vroegtijdig stadium mee te denken en te sparren. Gaandeweg hebben deze gesprekken geleid tot concrete doelen en monitoring daarvan.

X Communicatie

Benader mij voor een quickscan!